Our People


Partners

Ashika Ramphal

Ashika Ramphal
Silverdale

Brett Abraham

Brett Abraham
Manukau

Fiona Cowan

Fiona Cowan
Manukau

Sarah Vyle

Sarah Vyle
Manukau

Peter Webb

Peter Webb
Manukau

Consultants

John Delugar

John Delugar
Manukau

Associates

Anna Fuiava

Anna Fuiava
Manukau

Bianca Herman

Bianca Herman
Manukau

Damandeep Singh

Damandeep Singh
Manukau

Gael Goulter

Gael Goulter
Manukau

Nicholas Eketone-Tekanawa

Nicholas Eketone-Tekanawa
Silverdale

Raewyn Yelavich

Raewyn Yelavich
Manukau

Tracy Langevad

Tracy Langevad
Manukau

Solicitors

Amy McCormick

Amy McCormick
Manukau

db_kristy

Kristy Jones
Manukau

db_rachel

Rachel Peeters
Manukau

Rebecca Gates
Manukau

Reuben Payne
Manukau

Tayla Coburn

Tayla Coburn
Manukau

Legal Executives

Raewyn Yelavich

Raewyn Yelavich
Manukau

Toni Searle

Toni Searle
Manukau

Tracy Langevad

Tracy Langevad
Manukau

Administration

Heather French

Heather French
Manukau

Traci Collins

Traci Collins
Manukau